Gå til sidens hovedinnhold

Vil legge penger på bordet for å få flere menn inn i barnehagene

– Guttene på ungdomsskolene bør få leke med barnehagebarn. Derfor bør de tilbys et par timers lønnet arbeid i uka.

(Romerikes Blad)

Forslaget om lekejobb i barnehager kommer fra Lillestrøm MDG og gruppeleder i kommunestyret, Eline Stangeland.

– Godt for dem og godt for barna, mener Stangeland.

I førstkommende kommunestyremøte 27. januar fremmer hun MDG sin interpellasjon om det hun kaller lekeressurs i Lillestrøm kommune.

Ordningen går ut på at guttene på ungdomsskolene skal få et tilbud om et par timers ettermiddagsjobbing i barnehage ukentlig.

Målet er todelt; at det vil være en berikelse for både guttene og barna. Og at det kan stimulere flere menn til å velge yrket som barnehagelærer i voksen alder.

På tvers av alder

Dette er et fint tiltak som øker interaksjonen på tvers av aldre og institusjoner og som kanskje kan bidra til økt interesse hos gutter for å søke seg jobb i barnehage senere, mener MDGs gruppeleder i Lillestrøm kommunestyre.

– Vi håper på støtte fra flere partier til forslaget om at vi kan få en sak til Oppvekstutvalget som vurderer dette, fortsetter Stangeland.

Om tilbudet bør gjelde hele ungdomsskoletrinnet, eller for eksempel bare for guttene på 10. trinnet må administrasjonen vurdere, tilføyer hun.

Stangeland påpeker at MDG er opptatt av at mennesker må få mer kontakt på tvers av generasjoner og alder.

– I så måte kunne dette tiltaket også vært noe for jentene på ungdomsskolen. Men akkurat i dette tilfellet, så er vi også opptatt av at dette kan være et godt tiltak for å rekruttere flere menn til jobb i barnehagene. Derfor gjelder forslaget bare guttene – denne gangen, forklarer hun.

Få menn i barnehagene

Fortsatt er andelen mannlige ansatte i norske barnehager lav.

Allerede i 1997 ble 20 prosent menn i barnehagen formulert som et mål av daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV). Målsettingen er fulgt opp med både handlingsplaner, tiltaksplaner og kampanjer.

Med nokså beskjedent resultat. Mens andelen menn i barnehagene i 1997 var 6,6 prosent, er den nå ti prosent. Og tallet har holdt seg stabilt lenge.

Få menn i Lillestrøm

I Lillestrøm er andelen mannlige ansatte på bare seks prosent. Mens det er ti prosent menn på landsbasis, har Oslo høyest andel menn i barnehagene med litt over 17 prosent.

– I de kommunale barnehagene i kommunen vår er andelen menn enda lavere enn seks prosent, uten at jeg vet hvorfor det er sånn, sier Stangeland.

Hun håper gutter i ungdomsskolen i noen timers arbeid ukentlig i barnehagene vil være vinn – vinn.

– Det kan være en berikelse for både guttene og for barna. I barnehagene trengs mannlige forbilder også.

I tillegg er dette forhåpentlig et egnet rekrutteringstiltak, mener Stangeland.

Få barn rundt seg

MDGs gruppeleder mener at det er viktig at barnehagene speiler mangfoldet i samfunnet. I tillegg er det ungdom som har få småbarn rundt seg i hverdagen.

Noen barn har varierte aldersgrupper i sin nærmeste familie med hyppig kontakt, men veldig mange har det ikke. Vi tror at gruppen ungdomsskolegutter og barnehagebarn er to grupper som naturlig ikke har så mye med hverandre å gjøre, og at et tiltak som lekeressurs derfor kan være en positiv berikelse for begge parter. Det vil være lettere å rekruttere menn som allerede har kjennskap til livet i barnehagen, for eksempel fra ungdomsskolen, argumenterer Stangeland i interpellasjonen.

Barnehagene er en viktig sosialiseringsarena, og mangfoldet i dagens samfunn bør derfor i større grad gjenspeiles i barnehagene.

MDG-eren viser til at ideen om lekeressurs startet opp i 2009 på Lillehammer, og siden har spredd seg til barnehager i hele landet. Også Østersund ungdomsskole i tidligere Fet kommune forsøkte et slikt tilbud for noen år tilbake, uten at MDG vet årsaken til at den ble borte igjen.

Få arenaer for lek

– Erfaringene så langt viser at ordningen trygt kan kalles en suksess. Barna ser opp til guttene og synes det er stas. Guttene selv får ofte et nært forhold til barna, og synes selvsagt også det flott med en betalt jobb – for de fleste er dette den første kontakten med yrkeslivet.

– Dessuten får de leke. Det å være ung i dag innebærer gjerne lite lek, men i barnehagen får de muligheten til å vise andre og mer lekende sider ved seg selv.

Rapporten fra forprosjektet i Lillehammer viser at guttene har opplevd det å være lekeressurs som nesten utelukkende positivt og lærerikt.

Betalt jobb

Stangeland mener ordningen, hvis den får støtte i kommunestyret, skal være betalt.

– MDG la inn dette i vårt forslag til kommunebudsjett for 2021, men fikk dessverre ikke flertall. Seks stemte for vårt forslag, Rødt og Pensjonistpartiet i tillegg til MDG.

– Får vi igjennom en slik ordning må utgiftene til lønn derfor dekkes innenfor ordinære budsjettrammer i undervisningssektoren. Dette vil uansett bare være småpenger, maksimalt 100.000 kroner for å ta et anslag.

Stangelands spørsmål, som det blir opp til ordfører Jørgen Vik (Ap) å svare på i kommunestyret 27. januar, har denne ordlyden:

Lekeressurs har for noen år tilbake vært testet ut på Østersund ungdomsskole i tidligere Fet kommune. Vil ordfører be om at vi kan få en sak til politisk behandling om mulig videreføring og etablering av ordningen lekeressurs, innenfor eksisterende rammer, i barnehagene i Lillestrøm?

Kommentarer til denne saken