Søppelsjokk for 28 huseiere i fornemt strøk: – Vi frykter selvfølgelig et betydelig verditap

SJOKK: 28 beboere i dette området på Volla i Lillestrøm fikk nylig et brev i posten hvor de ble gjort kjent med at deres eiendom kan stå på forurenset grunn, og at dette i neste uke blir offentlig tilgjengelige opplysninger.

SJOKK: 28 beboere i dette området på Volla i Lillestrøm fikk nylig et brev i posten hvor de ble gjort kjent med at deres eiendom kan stå på forurenset grunn, og at dette i neste uke blir offentlig tilgjengelige opplysninger. Foto:

Beboerne raser mot kommunen etter at et brev med sjokkerende innhold fra Fylkesmannen nylig dumpet ned i postkassa.

DEL

– Jeg ble sint! Noe annet kan jeg ikke si. Jeg hadde ingen anelse om denne saken og ble mildt sagt forbauset.

Det forteller Torbjørn Isaksen til MittLillestrøm. Han bor i en villa på Volla, som er det dyreste boligområdet i hele Lillestrøm kommune. Det samme gjør naboene Per Olav Eian, Lars Edvardsen og Terje Naas.

De fire – som ikke ønsker å la seg avbilde – er blant 28 huseiere på vestsiden av Volla, nærmere bestemt gatene K. M. Nordangers vei, Kjellergata og Voldgata, som for tre uker siden mottok et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Innholdet i brevet kom som et stort sjokk på beboerne, som nå vurderer å søke juridisk bistand i saken.

– Mulige samlede tap på millioner av kroner

I brevet varsler fylkesmannen huseierne om at deres eiendommer vil bli registrert som eiendom med forurenset grunn. Om en ukes tid legges opplysningene inn i matrikkelen på de enkelte eiendommene, og ved salg av bolig er eierne pliktige å opplyse om den mulige gurnnforurensingen.

OMRÅDET: Dette er området hvor de 28 boligene på Volla ligger på.

OMRÅDET: Dette er området hvor de 28 boligene på Volla ligger på. Foto:

– Vi frykter selvfølgelig et betydelig verditap på våre eiendommer. Vi krever at fylkesmannen ikke kan legge til grunn at alle eiendommene er på forurenset grunn før hver enkelt eiendom er undersøkt. Det er enorm forskjell på om et hus har noen tomflasker og plastbokser på eiendommen, kontra farlig forurenset grunn. Det er også fjernet flere lass med masse da husene ble bygd. Det er helt på trynet om våre eiendommer blir klassifisert som mulig forurensede, om det faktisk viser seg ikke å stemme. Vi snakker her om mulige samlede tap på millioner av kroner, sier Terje Naas.

6. november sendte Fylkesmannen i Oslo og Viken et brev til Lillestrøm kommune, hvor de varsler pålegg om kartleggende undersøkelser av området og utarbeidelse av handlingsplan.

«I henhold til forvaltningsloven §16 varsler Fylkesmannen at vi vil pålegge Lillestrøm kommune med hjemmel i forurensningsloven § 51 å gjennomføre en undersøkelse av det nedlagte deponiet Elvegata og lage en plan for nødvendige tiltak», heter det i brevet.

Fylkesmannen har satt en frist til 1. mai 2021.

60 år gammel fylling

Bakgrunnen for denne saken som dukker opp i 2020, stammer tilbake til 1950- og 1960-tallet. Da etablerte daværende Skedsmo kommune Elvegata avfallsdeponi, en søppelfylling som bredte seg ut fra boligområdet Volla ut til Nitelva. Etter at avfallsdeponiet ble avviklet på 1960-tallet, ble det bygd både boliger og en barnehage oppe på deponiet.

En rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) fra 1990, som Skedsmo kommune var bidragsyter til, omhandler kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Akershus fylke.

FYLT OPP AV SØPPEL: Slik så det ut i området i 1950. Hele vika man ser på bildet er ble fylt opp av avfall.

FYLT OPP AV SØPPEL: Slik så det ut i området i 1950. Hele vika man ser på bildet er ble fylt opp av avfall. Foto:

I rapporten heter det: «Elvegata avfallsdeponi - kommunal fylling 1950-1960. Overdekket, liten fylling i leirgrunn, i dag bebygd. Deponiet inneholder husholdnings-, hage-, og noe produksjons- og forretningsavfall. Mistanke om deponering av spesialavfall».

NGU klassifiserer Elvegata avfallsdeponi i kategori 3: Behov for undersøkelser må vurderes ved endret bruk av arealer eller resipient.

Videre skriver NGU at «det foreligger sikre opplysninger eller mistanke om spesialavfall eller miljøgiftige kjemikalier i grunnen», samt at lokalitetens beliggenhet og dagens bruk av arealer og resipienter tilsier ikke fare for alvorlige forurensninger eller skader på mennesker og dyr».

Bygde i 1995 – hørte ikke ett ord

Beboer Per Olav Eian har lest rapporten fra NGU.

– I 1990 visste Skedsmo kommune om at det kunne være farlig avfall i grunnen her. Da jeg bygde nytt hus, og gravde mange meter ned i bakken, fikk jeg ingen beskjed fra kommunen om dette. Det er rett og slett uakseptabelt. Etter min, og andres mening, har Skedsmo kommune forsømt seg grovt. Da kommunen vet om dette problemet, må de ha en opplysningsplikt, sier Eian.

De andre beboerne nikker på hodet. Sinne, frustrasjon og oppgitthet har preget villastrøket på Volla de siste ukene.

NYTT BREV: Her får beboerne vite at det etter all sannsynlighet skal gjøres grunnundersøkelser på alle de 28 eiendommene på Volla.

NYTT BREV: Her får beboerne vite at det etter all sannsynlighet skal gjøres grunnundersøkelser på alle de 28 eiendommene på Volla. Foto:

– Det er fint at kommunen blir pålagt å undersøke hver enkelt eiendom, men hvem skal betale for disse undersøkelsene? Og hvem tar regninga dersom det viser seg at våre boliger får et betydelig verditap? Etter vår mening er det Skedsmo kommune som må stilles til ansvar for dette. Hadde vi visst at det var en potensielt farlig søppelfylling under bakken her, hadde vi ikke bygd eller kjøpt hus i området. Så enkelt er det, sier Terje Naas.

Enkelte av beboerne i området har visst at det har vært en gammel søppelfylling i området, men at denne er konsentrert i området rundt den private Furulund barnehage. Fram til nå har Miljødirektoratets kart over grunnforurensing kun vist deler av Elvegata avfallsdeponi, hvor ingen av de 28 boligene ligger inne.

Større utbredelse enn først antatt

I sitt brev til Lillestrøm kommune av 6. november, forklarer fylkesmannen at man gjennom en bedre kartfesting av deponier i regionen er gjort kjent med at Elvegata avfallsdeponi har en større utbredelse enn hva som har vært tilgjengelig i Grunnforurensingsdatabasen fram til nå.

– I grunnboka for min eiendom står det at det ikke er noen kjent grunnforurensning. Først nå, 25 år etter at jeg bygde, får vi denne sjokkerende beskjeden fra fylkesmannen. Kommunen må stilles til ansvar for ikke å ha informert oss. Til nå står kommunens håndtering av denne saken til stryk, sier beboerne.

Barnehage med gassmålinger

Private Furulund barnehage erstattet den kommunale Volla barnehage i 2017. Da den nye barnehagen ble bygget, var det en rekke artikler i Romerikes Blad om kombinasjonen barnehage og gammelt avfallsdeponi. Det ble konkludert med at det ikke var helsefarlig for barn og ansatte, men det foretas jevnlig gassmålinger i og ved barnehagen.

SINTE: Beboerne på Volla som MittLillestrøm møtte reagerer med sinne, frustrasjon og forbauselse over søppel-opplysningene.

SINTE: Beboerne på Volla som MittLillestrøm møtte reagerer med sinne, frustrasjon og forbauselse over søppel-opplysningene. Foto:

– Dette er også merkelig. Hvis man er bekymret for barn og ansatte i barnehagen, som er riktig og naturlig, hvorfor har ikke kommunen hatt den samme bekymringen for oss beboere i nabolaget til barnehagen? Det er mye som skurrer i denne saken, sier Volla-innbyggerne.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker ikke å la seg intervjue om denne saken, og henviser til dokumentene som er sendt ut. Etter forurensingsloven er det Lillestrøm kommune som er ansvarlig for håndteringen av det gamle avfallsdeponiet.

Kommunen: – Skjønner godt at dette skaper grobunn for uro

Morten Nårstad er kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm kommune og den som skal følge opp saken om Elvegata avfallsdeponi. Han påpeker at det er svært tidlig i det som er en stor og krevende prosess.

– Først vil jeg si at kommunen har forståelse for at beboerne i området reagerer. Det ville vi alle ha gjort. Vi skjønner at denne saken skaper grobunn for en god del spørsmål og uro, sier han.

JOBBER MED SAKEN: Kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm kommune, Morten Nårstad.

JOBBER MED SAKEN: Kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm kommune, Morten Nårstad. Foto:

Kommunalsjefen understreker at opplysningene fra fylkesmannen, som nå er delt med kommunen og beboerne på Volla, er en del av en større nasjonal kartlegging i regi av Miljødirektoratet, som håndteres av fylkesmennene.

– Vi skal huske på å ta med oss hensikten med kartleggingen, det er å begrense helse- og miljørisiko ved å ha informasjon tilgjengelig for alle. Det er en god del gamle deponier rundt omkring, også i Lillestrøm kommune, som ble etablert og drevet under helt andre regimer. I denne konkrete saken snakker vi om et deponi som ble lagt ned for 60 år siden og vi trenger noe tid til å gjøre undersøkelser, finne fram dokumenter og få oversikt. Det er allerede satt store ressurser på saken, som er en prioritert oppgave, sier Nårstad.

Rapport fra 2017: – Ikke helseskadelig

– Er det farlig for beboerne å bo oppe på det gamle søppeldeponiet på Volla?

– Det vi vet er at en rapport fra Norconsult fra 2017, med navn Miljørisikovurdering av fyllinger på Volla, oppsummerer med at det ikke vurderes som helseskadelig å bo på området og at dette gjelder så lenge det ikke skal gjøres tiltak i grunnen i området. Norconsult skriver at det ved arbeider i grunnen må iverksettes tiltak og at aktsomhet må utvises, sier han.

– Har Lillestrøm kommune vært kjent med, eller hatt grunn til å anta, at Elvegata avfallsdeponi har en større utbredelse enn det som har ligget inne i kartet over grunnforurensing fram til nå?

– Jeg er ikke kjent med det, men dette ønsker vi å skaffe oss oversikt over. Det er en del av arbeidet som er iverksatt, sier kommunalsjefen.

Flere områder kan rammes

– Er det andre områder i Lillestrøm kommune som kan få samme varsel om forurensing, som det beboerne på Volla nå har fått?

– Det vil jeg tenke at det kan være. Vi har foreløpig ikke mottatt pålegg om å gjennomføre undersøkelser, men et varsel om pålegg. Fylkesmannen har pekt på to andre områder, et på Skjetten og et ved Strømmen. Vi skal nok ikke se bort fra at det kan komme noe mer der, sier Morten Nårstad.

– Da nye Furulund barnehage ble åpnet i 2017, ble det innført jevnlige gassmålinger for å kontrollere at barn og ansatte ikke ble utsatt for farlige gasser. Ble det da utført gassmålinger på eiendommene i nabolaget?

– Målingen i Furulund barnehage ble iverksatt 2017 på bakgrunn av ønske fra foreldre med barn i barnehagen. Det ble da også gjennomført en miljørisikovurdering av Norconsult. Hverken målingene eller vurderingen som Norconsult gjorde påviste helseskadelige forhold. Det var heller ikke noen indikasjoner eller kom frem på andre måter, at det skulle være noen problemer på andre deler av området. Det ble etter det vi kan se, ikke gitt noe informasjon direkte til beboere om dette, men saken ble omtalt flere ganger i Romerikes Blad.

GASSMÅLINGER: Furulund barnehage er nabo til de 28 berørte eiendommene på Volla. Her gjøres det jevnlig gassmålinger.

GASSMÅLINGER: Furulund barnehage er nabo til de 28 berørte eiendommene på Volla. Her gjøres det jevnlig gassmålinger.

– Kommunen er nå varslet om pålegg til å gjennomføre undersøkelser av de 28 eiendommene på det gamle avfallsdeponiet på Volla. Hvem skal koste dette arbeidet?

– Det er naturlig at dette spørsmålet stilles. Vi har tatt et initiativ overfor fylkesmannen med tanke på hvordan dette varselet om pålegg skal forstås. Hvordan tenker fylkesmannen at dette arbeidet skal utføres, hvem skal ta kostnadene og så videre. Vi har også spørsmål knyttet til omfanget av undersøkelsene, hvilket henblikk vi skal ha på saken, forståelse av regelverk og ansvarsfordeling. Vi har et møte med fylkesmannen neste uke om denne saken.

Vil ikke spekulere i konsekvenser

– Inntil det er avklart hvilke eiendommer som eventuelt har forurenset grunn, er det da riktig at samtlige eiendommer i området skal legges inn i et offentlig register som eiendom på forurenset grunn?

– Det tilligger ikke oss å mene noe om det. Det er Fylkesmannen og Miljødirektoratet som må svare på det.

– Beboerne i området frykter et stort verditap når/dersom deres eiendommer blir oppført i et offentlig register over forurenset grunn. Har Lillestrøm kommune et ansvar for et eventuelt verditap?

– Nå må vi først gå inn i saken og få fram de faktiske forhold. Vi skal være veldig forsiktige med å spekulere i konsekvenser før vi har et helhetlig bilde, sier Nårstad.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken