(Romerikes Blad)

– Vi søkte om midler ut fra ut fra kriteriene som Fylkesmannen/Statsforvalteren kunngjorde høsten 2020, for å sikre elever digitale læringsverktøy som et beredskapstiltak knyttet til korona. Rundt 1.000 elever manglet én-til-én-dekning. Tidligere har flere elever måtte dele på digitalt utstyr, forteller Grethe Rønning, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune.

Av de totalt ni millioner kronene som i disse dager utbetales i støtte til hjemmeundervisning i sju romerikskommuner, får Aurskog-Høland hele 3,2 millioner.

Se hvor mye andre kommuner på Romerike får nederst i saken.

Jevne ut forskjeller

Da koronaen brøt ut og digital undervisning ble hverdagen for mange norske skoleelever, ble det tydeligere enn noen gang at det er store forskjeller i utstyr, infrastruktur og kompetanse mellom skoler og kommuner.

Regjeringen bevilget derfor midler i revidert nasjonalbudsjett for bedre tilrettelegging av digital undervisning, og totalt 81,5 millioner kroner er nå fordelt på 240 kommuner for å bidra til å jevne ut forskjellene.

– Selv om mange klarte overgangen, var det også utfordringer. Noen skoler hadde behov for å øke kompetansen sin for å kunne drifte nye løsninger på en god måte. Andre manglet digital infrastruktur når alle elever plutselig måtte ha til gang til egen pc eller nettbrett hjemme. Vi kan trygt si at det siste året har gitt mange av oss et stort digitalt løft, sier Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre fra Lørenskog.

Det er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) som har fordelt midlene til kommunene etter en søknadsprosess, for å sikre at pengene går til de kommunene som har hatt størst behov.

Kristensen og kollegene Solveig Schytz (V) og Ida Lindtveit Røse (KrF) konstaterer med glede at en god slump av pengene har gått til kommuner på Romerike, i tillegg til at Viken fylkeskommune har fått tildelt to millioner kroner til samme formål.

Pengene skal også bidra til å utjevne sosiale forskjeller, minner de om.

– Det er ikke alle familier som har utstyret de trenger, kanskje trenger de tilgang til internett hjemme. Da kan skolene for eksempel kjøpe inn utstyr med mobilt bredbånd som kan lånes ut. Dette får vi til nå. Denne satsingen handler om å gi alle barn og unge like muligheter – uavhengig av adresse og bakgrunn. Vi ønsker at alle skal stille likt og få den undervisningen de trenger, også dersom det er behov for digital hjemmeundervisning, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz.

Var ikke helt i mål

Aurskog-Høland kommune har i flere år holdt på med prosjektet Digi-oppvekst, som blant annet innebærer at alle elever på 1.-4. trinn skal ha hver sin iPad, mens øvrige elever får tilgang til hver sin lille pc av typen surf-and-go.

– Vi var ikke helt i mål med å skaffe dette utstyret til alle, men takket være disse midlene får vi kjøpt inn det vi mangler. Deler av midlene skal også gå til å dekke noen utgifter til infrastruktur, slik at de elevene som mangler det får nødvendig nettilgang, forteller Grethe Rønning.

– Hvordan har hjemmeundervisningen fungert så langt i pandemien?

– Vi har klart å få tak i digitale enheter til alle, men nå får vi en mer permanent løsning der alle har sin egen iPad eller pc. Tidsriktig utstyr til alle gjør logistikk og arbeidsflyt mye enklere for både skoler og elever, sier kommunalsjefen.

Sju kommuner får ni millioner

Dette får de aktuelle kommunene på Romerike fra tilskuddspotten:

Aurskog-Høland 3.215.000 kr.
Eidsvoll 872.000 kr.
Lillestrøm 2.011.500 kr.
Lørenskog 750.000 kr.
Nannestad 440.000 kr.
Nittedal 1.250.000 kr.
Ullensaker 480.000 kr.